“Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkurss” nolikums

Mārupes novada biedrības “Mārupes uzņēmēji” un Mārupes novada pašvaldības

“Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkurss” nolikums

I.Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras atrodas Mārupes pašvaldības administratīvajā teritorijā un Mārupes novadā deklarētie jaunieši, skolēni var piedalīties biznesa ideju konkursā ar nosaukumu “Mārupes novada skolēnu biznesa ideju konkurss” (turpmāk tekstā – “Konkurss”).

2. Konkursu organizē Mārupes novada biedrība “Mārupes uzņēmēji” sadarbībā ar Mārupes novada pašvaldību (turpmāk tekstā – „Organizators”).

3. Konkursa mērķis – radīt skolniekiem izpratni par uzņēmējdarbību, attīstīt spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, kā arī motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta vai pakalpojuma radīšanai.

4. Konkursa rezultātā tiks noskaidroti labākie biznesa ideju autori, no kuriem trīs labākie pretendenti iegūs naudas balvu: 1.vieta – 100 EUR, 2. un 3.vieta – veicināšanas balva un vienai idejai tiek piešķirts Grand Prix* (200 EUR neatkarīgi no vecuma grupas). Grand Prix naudas balva tiek piešķirta idejai, kura, no visām grupām, ieguvusi vislielāko punktu skaitu abās vērtēšanas kārtās kopā. 

5. Biznesa idejas tiks vērtētas 3 (trīs) grupās: sākumskola (1. – 6.klase), pamatskolas (7. – 9.klase) un vidusskolas (10.– 12.klase) posma skolēniem. 

6. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt arī speciālbalvas un veicināšanas balvas oriģinālām un detalizēti izstrādātām idejām. Komisija patur arī tiesības nepiešķirt godalgotās vietas.

7. Projektu konkurss tiek izsludināts 1 (vienu) reizi gadā, nosakot ideju iesniegšanas, ideju prezentācijas un labāko ideju apbalvošana laiku.

II. Konkursa izsludināšana

8. Konkursa organizētājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapā www.marupesuznemeji.lv, www.marupe.lv un izvieto informatīvos plakātus pašvaldības skolās.

9. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:

10.1.  interneta mājaslapā www.marupesuznemeji.lv 

10.2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi konkursa koordinatoriem: biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, e-pasts: miks@fixman.lv, Mārupes novada pašvaldībai, e-pasts: einars.deribo@marupe.lv, linda.ostrovska@marupe.lv.

III. Pretendentam noteiktās prasības

11.Konkursa pieteikumu var iesniegt 1. līdz 12. klases skolēns vai skolēnu grupa (turpmāk tekstā – “Pretendents”).

IV. Konkursa pieteikuma iesniegšana

12. Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz biznesa idejas apraksts brīvā formā, bet ne vairāk kā uz 5 (piecām) lapām. 

13. Biznesa idejas tiek vērtētas divās kārtās:

14.1. Pirmajā kārtā biznesa idejas tiek vērtētas pēc iesūtītajiem materiāliem, balstoties uz vērtēšanas kritērijiem (pielikums nr. 2). Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 100.  

13.2. Otrajā kārtā pretendenti prezentē biznesa ideju vērtēšanas komisijai. Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 50.

14. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti, summējot abu kārtu punktu skaitu, atbilstoši savām zināšanām un pieredzei. 

15. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā (burtu fonts – Times New Roman, izmērs 12).

17. Konkursa pieteikuma iesniegšana: 

17.1. nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz e-pastu: info@marupesuznemeji.lv;

17.2. vai iesniedzot personīgi Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Konrādu iela 5, Mārupe.

18. Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi, jānorāda biznesa idejas autora vai autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, e-pasta adreses, kā arī izglītības iestāde, kurā mācās Pretendents.

V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana

19. Pretendentu pieteikumus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem biedrības “Mārupes uzņēmēji” un Mārupes novada pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija.

20. Visi pretendenti prezentē biznesa ideju vērtēšanas komisijai. Prezentāciju kārtību nosaka vērtēšanas komisija.

21. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek publicēts interneta mājas lapā www.marupesuzņēmēji.lv, www.marupe.lv, un laikrakstā „Mārupes Vēstis”.

VI. Vērtēšanas kritēriji

22. Vērtēšanas kritēriji iedalās divās vecuma grupās un uz katru no vecuma grupām attiecināmi citi vērtēšanas kritēriji:

22.1. pamatskolas un vidusskolas vecuma grupa (7.-12.klase);

22.2. sākumskolas vecuma grupa (1.-6.klase). 

23. Vērtēšana pamatskolas un vidusskolas vecuma grupā (7.-12.klase) pirmajā kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu summa – 100, sadalās šādi:

23.1. biznesa idejas novērtējums – līdz 40 punktiem;

23.2. mērķauditorija un pieprasījums – līdz 20 punktiem;

23.3. tirgus analīze – līdz 10 punktiem;

23.4. vizuālais noformējums – līdz 10 punktiem;

23.5. cenas un izmaksu aprēķins – līdz 10 punktiem;

23.6. SVID analīze – līdz 10 punktiem.

24. Vērtēšana sākumskolas vecuma grupā (1.-6.klase) pirmajā kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu summa – 100, sadalās šādi:

24.1. biznesa idejas novērtējums – līdz 50 punktiem;

24.2. vizuālais noformējums – līdz 20 punktiem;

24.3. mērķauditorija un pieprasījums – līdz 15 punktiem;

24.4. konkurenti un līdzīgi produkti – līdz 15 punktiem. 

23. Otrajā kārtā visās vecuma grupās tiek vērtēta biznesa idejas prezentācija – līdz 50 punktiem.

VII. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi

24. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā sniegtās ietvertās informācijas patiesumu.

25. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šī konkursa nolikumu.

26. Konkursa pretendents ir tiesīgs saņemt ieteikumus no vērtēšanas komisijas biznesa idejas veiksmīgai attīstībai.

VIII. Noslēguma jautājumi

28. Iesniegtie uzskates materiāli, gala produkti un paraugi tiek atdoti Pretendentam. 

29. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz visas ar konkursa pieteikuma sagatavošanu saistītās izmaksas.

Biedrības priekšsēdētājs S.Savickis


Pielikums nr.1

Biznesa plāna sagatavošanas vadlīnijas un ieteicamais saturs

Biznesa idejas pieteikumā jānorāda autora vai autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, e-pasta adreses, kā arī izglītības iestāde, kurā mācās Pretendents.

Idejas apraksts jāiesniedz brīvā formāta, taču tas nedrīkst pārsniegt 5 lapas, sagatavots datorrakstā (burtu fonts – Times New Roman, izmērs 12). Idejas aprakstam drīkst pievienot fotogrāfijas, skices vai rasējumus, kas varētu palīdzēt labāk izskaidrot ideju un produkta vai pakalpojuma pielietojumu.

Biznesa idejas aprakstam būtu jāsatur sekojoša informācija:

 1. Idejas nosaukums
 1. Biznesa idejas kopsavilkums

Kopsavilkums radīs pirmo priekšstatu par biznesa ideju. Tam ir jābūt īsam un skaidram, kā arī jābūt aizraujošai un efektīvai idejas vizītkartei. Kopsavilkumam nevajadzētu būt garākam par 5 līdz 10 teikumiem. Piedomā par idejas oriģinalitāti un to, cik tā šobrīd ir aktuāla. Pārdod savu stāstu, iedvesmo lasītājus. 

 1. Produkta vai pakalpojuma apraksts

Apraksti plānoto produktu vai pakalpojumu. Kāpēc šobrīd ir nepieciešami Tavi plānotie produkti vai pakalpojumi un, kā tie uzlabos situāciju? Kas būs Tavi klienti, cik precīzi vari definēt savu mērķauditoriju? Kādēļ tieši šai mērķauditorijai Tava ideja būs interesanta un, vai Tu zini, kā šo auditoriju uzrunāt? Iesniedz īsu mārketinga plāna aprakstu par savas idejas virzīšanu tirgū. 

 1. Tirgus analīze

Sniedz aprakstu par to, kādi līdzīgi pakalpojumi vai produkti šobrīd ir pieejami tirgū. Kas ir galvenie konkurenti? Ar ko Tavs produkts ir oriģināls un atšķirīgs? Kāpēc Tavs produkts būs labāks? Cik plaša ir potenciālā nākotnes attīstības perspektīva?

 1. Resursi un izmaksas

Apraksti vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, vai nepieciešamas atsevišķas telpas, aprīkojums, kāds aprīkojums. Kādi resursi ir nepieciešami, lai produktu varētu radīt vai pakalpojums varētu tikt sniegts. Pārdomā, cik viegli pieejami ir šie resursi un, kādi ieguldījumi varētu būt nepieciešami biznesa darbības uzsākšanai? Apraksti, kāda būs produkta vai pakalpojuma cena un, kas to veidos?

 1. Risku analīze

Lūdzu, apraksti, kādi riski pastāv biznesa idejas realizācijas laikā. Kādu iemeslu dēļ biznesa ideja var neizdoties vai būtiski aizkavēties? Kādas ir idejas stiprās un vājās puses? Kādas ir iespējas un draudi?


Pielikums nr.2

Biznesa idejas vērtēšanas kritēriji

Pamatskolas un vidusskolas vecuma grupa 

(maksimāli 100 punkti)

Biznesa ideja – līdz 40 punktiem:

 • idejas unikalitāte un oriģinalitāte – cik tā ir atšķirīga no pārējām;
 • idejas apraksts rosina interesi par idejas turpmāko attīstību, stāsts ir aizraujošs;
 • pamatojums izvēlētajai idejai un konkrētā autora saikne ar to; skaidrojums – kādēļ tieši šī ideja un kāda ir tās autora loma biznesa izvēlē;
 • idejas aktualitāte tieši sobrīd;
 • Eksporta potenciāls (nav obligāts, lai saņemtu maksimālo punktu skaitu);
 • Vides un ilgtspējas jautājumi (nav obligāts nosacījums)

Mērķauditorija un pieprasījums – līdz 20 punktiem:

 • ir definēts un saprotams klients, paskaidrots, kāpēc mērķauditorijai šī ideja ir nepieciešama;
 • ir apzināti izplatīšanas kanāli un veidi, kā sasniegt šo auditoriju;
 • ieskicētas pamata sākotnējās idejas mārketinga plānam, noformējumam, vēstījums klientam

Tirgus analīze – līdz 10 punktiem:

 • ir apzināti līdzīgi produkti, skaidrotas jaunās idejas atšķirības no jau tirgū pieejamā;
 • Izpratne par to, cik liels varētu būt noieta tirgus, cik globāla vai lokāla ir ideja

Vizuālais noformējums – līdz 10 punktiem

 • pieteikums ir strukturēts, pārskatāms un biznesa ideja ir noformēta tā, lai viegli var gūt galveno priekšstatu par ideju un rodas vēlme iedziļināties detaļās;
 • pieteikums ir rūpīgi sagatavots, estētisks;
 • pasniegšanas veids ir kvalitatīvs/īss, labi formulēts

Cenas un izmaksu aprēķins – līdz 10 punktiem

 • cenas ticamība, vai ir ņemtas vērā visas būtiskākās izmaksu pozīcijas;
 • cik finansiāli dzīvotspējīga ir ideja

SVID analīze – līdz 10 punktiem

 • risku analīze, stipro un vājo pušu uzskaitījums;
 • vai ir apzināti būtiskākie izaicinājumi, lielākie šķēršļi, riski;
 • cik skaidra ir vīzija par to, pie kā būtu tālāk rūpīgi jāstrādā, lai ideju noslīpētu

Sākumskolas Mazais uzņēmējs (1.-6.klase)

Biznesa idejas prezentācija jāiesniedz uz planšetes, vēlamais formāts A3. Papildus var tikt pievienots līdz 2 (divām) A4 lapām ar skaidrojošo daļu (nav obligāti, uzsvars uz kompaktu un koncentrētu pasniegšanas formu).

 • Biznesa ideja – līdz 50 punktiem:
  • idejas unikalitāte un oriģinalitātē – cik tā ir atšķirīga no pārējām;
  • idejas apraksts rosina interesi par idejas turpmāko attīstību, stāsts ir aizraujošs;
  • pamatojums izvēlētajai idejai un konkrētā autora saikne ar to; 
  • ir pamatots iemesls, kādēļ tieši šāda ideja un, kāda ir idejas autora loma šāda biznesa izvēlē;
  • idejas aktualitāte tieši sobrīd;
  • ir izpratne par to, kāda varētu būt piedāvātā produkta vai pakalpojuma cena.
 • Vizuālais noformējums – līdz 20 punktiem:
  • pieteikums ir strukturēts, pārskatāms; biznesa ideja ir noformēta tā, lai var gūt galveno priekšstatu par ideju un rodas vēlme iedziļināties detaļās;
  • pieteikums ir rūpīgi sagatavots, estētisks;
  • pasniegšanas veids ir kvalitatīvs/īss, labi formulēts.
 • Mērķauditorija un pieprasījums – līdz 15 punktien;
  • ir definēts un saprotams klients, paskaidrots, kāpēc mērķauditorijai šī ideja ir nepieciešama;
  • ir apzināti izplatīšanas kanāli, veidi, kā sasniegt šo auditoriju;
  • ir ieskicētas pamata sākotnējās idejas mārketinga plānam, noformējumam, vēstījums klientam;
 • Konkurenti un līdzīgi produkti – līdz 15 punktiem;
  • ir apzināti līdzīgi produkti, skaidrotas jaunās idejas atšķirības no jau tirgū pieejamā;

Abām vecuma grupām – 

 • Pirmajā kārtā vērtē rakstiski iesniegto materiālu;
 • Otrajā kārtā vērtē biznesa idejas prezentāciju – līdz 50 punktiem;

Dalīties:

Kļūsti par biedru!

Esi daļa no Mārupes uzņēmējdarbības izaugsmes un konkurētspējas. Pievienojies mūsu sastāvam un audz kopā ar Mārupes novadu!

Scroll to Top
Scroll to Top